Trường Mẫu giáo Phước Hậu

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020

            PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Số: 27/KHPC-MGPH                                               Phước Hậu, ngày  06 tháng 3 năm 2020
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
NĂM 2020
Thực hiện kế hoạch số 205/KH-PGDĐT ngày 02/3/2020 của PGDĐT, KH công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Trường Mẫu giáo Phước Hậu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác pháp chế trong nhà trường, giúp người làm công tác pháp chế tham mưu lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT tại trường MG Phước Hậu.
Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật nhiệm vụ pháp chế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị.
2. Yêu cầu
Công tác pháp chế phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa công chức pháp chế với bộ phận có liên quan tại cơ quan trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
II/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy công tác pháp chế:
- Trường bố trí phân công bà Võ Thị Thùy Trang (P.Hiệu trưởng) kiêm nhiệm công tác pháp chế trong đơn vị.
- Tạo mọi điều kiện để cán bộ được phân công làm công tác pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế.
- Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức của CB-GV-CNV về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
2. Hoạt động công tác pháp chế:
2.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh về Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trong năm 2020. 
Tiếp tục duy trì sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ hàng tháng lồng ghép vào các cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp chuyên môn và thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh, qua giờ đón trả trẻ hàng ngày; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; đề xuất đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng phù hợp với đối tượng người dạy, người học, lồng ghép “Ngày pháp luật” vào chương trình giảng dạy của giáo viên một cách phù hợp như: Luật an toàn giao thông đối với trẻ vào các hoạt động đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả. ”
Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” theo Kế hoạch số 2609/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019  về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” ngành GD&ĐT tỉnh Long An. Phối hợp, tham gia xây dựng, vận hành, khai thác Trang thông tin PBGDPL của tỉnh; đổi mới, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở, ngành; tăng cường ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook…) trong công tác PBGDPL.
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành: Luật Giáo dục năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông…….; các quy định pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về biển, đảo; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên,…;
Tuyên truyền cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông;…và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.
- Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định của ngành, nội quy của cơ quan, … đến toàn thể CB-GV-CNV-HS và Phụ huynh học sinh trong toàn đơn vị.
- Nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- Việc thực hiện “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2.2 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
- Thực hiện tốt Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 ở các bộ phận trong nhà trường để từng bước chấn chỉnh và thực hiện tốt hơn.
- Theo dõi và chấn chỉnh tình hình thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ CB-GV-NV và học sinh trong toàn trường.
2.3 Về đầu tư, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật:
- Tiếp tục trang bị, bổ sung nhằm làm phong phú thêm nhiều bản sách ở tủ sách pháp luật của nhà trường.
- Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐCS cùng phối hợp, sưu tầm, mượn tài liệu tuyên truyền có ở trường, tủ sách pháp luật của UBND xã, … để tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
- Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” theo Kế hoạch số 2609/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019  về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” ngành GD&ĐT tỉnh Long An. Vận hành, khai thác Trang Web về thông tin PBGDPL của trường.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook…) trong công tác PBGDPL.
2.4 Công tác thi đua, khen thưởng:
Kịp thời động viên, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế tại đơn vị.
III/ Tổ chức thực hiện:
Hiệu trưởng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của đơn vị; phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, ban tư pháp địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế của đơn vị.
IV/ Chế độ báo cáo:
Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 - 2020 của đơn vị đúng thời gian quy định.
- Báo cáo công tác pháp chế HKI trước ngày 05/12/2019;
- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế trước ngày 05/05/2020.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của trường Mẫu giáo Phước Hậu./.
 
Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);
- Lưu. 
                                                                                                                  Mai Thị Ngọc Giàu