Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU
Số: 141/KH-MGPH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Hậu, ngày 19 tháng 11 năm 2019
KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC: 2019-2020
 ( Từ ngày 05/9/2019 - 22/5/2020 )

          Căn cứ vào công văn số 266/PGD&ĐT-TĐ ngày 15/3/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc về việc tổ chức thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
            Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm học 2019-2020 của đơn vị;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.  Nay trường MG Phước Hậu xây dựng kế hoạch thi đua năm học 2019-2020 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          - Nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng Giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của nhà trường.
          - Kích thích động viên tinh thần sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của CBGV-NV.
          - Khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân phấn đấu mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục nuôi dạy trẻ.
          - Động viên, xây dựng tinh thần đoàn kết, tập thể vững mạnh trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.
          II. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
          - Nâng cao chất lượng hoạt động hoàn thành công tác thi đua trong năm học 2019-2020.
          - Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo qui định, tổ chức thực hiện tốt chuyên đề chính, chuyên đề củng cố.
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có nề nếp, kỷ cương, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao trong công tác.
           III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
             1. Xây dựng triển khai kế hoạch thi đua:
          - Xây dựng kế hoạch rõ ràng cụ thể có thang điểm hợp lý.
          - Triển khai kế hoạch thi đua đến từng thành viên trong trường nắm rõ để cùng thực hiện.
          2. Thời gian thi đua: từ ngày 05/9/2019 -> 22/5/2020.
             3. Tiêu chuẩn thi đua:
           Gồm có 3 phần:
          A. ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:  ( 35 điểm)
          1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương và đơn vị. (5đ)
          2. Không vi phạm đạo đức nhà giáo theo Quy định số 16 : không xâm phạm thân thể, tinh thần trẻ, công bằng với tất cả trẻ, cho trẻ  ăn đúng, ăn đủ xuất ăn. (5đ )*
          3. Không sách nhiễu, gây khó khăn, bức xúc cho CB,GV,NV và phụ huynh. Không để phụ huynh góp ý dưới bất kỳ hình thức nào (5đ).
          4. Không phát động thông tin sai trái, lôi kéo gây mất đoàn kết hoặc mất hòa khí nội bộ, làm mất uy tín của CBGV-NV. (5đ) *
          5. Có ý thức tiết kiệm sử dụng đồ dùng, giữ gìn bảo quản cơ sở vật chất và các trang thiết bị trường lớp, đảm bảo tốt vệ sinh MTXSĐ. (5đ)
          6. Thực hiện văn hóa giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên có chuẩn mực. (5đ)
          7. Thực hiện tốt nội quy cơ quan, Điều lệ trường MN, đeo logo ngành đầy đủ ( 5đ).
          B. CÔNG TÁC KHÁC:  (35 điểm)
          1. Thực hiện tốt công tác được giao (kể cả phân công miệng, bút phê). (5đ)
          2. Tham gia đầy đủ các phong trào hội thi, lao động vệ sinh, thỉnh thị báo cáo từng cấp đúng đủ kịp thời. (5đ)  
          3. Tham gia đầy đủ các buổi họp, học tập về chính trị, GDPL, bồi dưỡng chuyên môn đúng quy định, nghiêm túc, có phát biểu đóng góp, xây dựng tích cực. (5đ)
          4. Các cuộc họp ghi chép đầy đủ nội dung BGH triển khai, ý kiến của tập thể (5đ)* ( không ghi chép 1lần trừ 5 điểm. Ghi chép không đầy đủ nội dung chính 1 lần trừ 2 điểm)
          5. Không tụ tập nói chuyện, trong giờ làm việc, lên lớp, trong cuộc họp. Không phát biểu linh tinh, thông tin sai lệch. (thực hiện tốt 5đ, vi phạm 1 lần trừ 5đ) *
          6. Không nghe điện thoại trong giờ hoạt động. (5đ) (1 lần trừ 1 điểm ).
          7. Nghỉ họp, nghỉ dạy, nghỉ làm không đơn xin phép trừ (5đ).              
          C. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:  (30 điểm)  
          1. Cán bộ quản lý:  ( HIỆU TRƯỞNG )
          - Thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định. Kế hoạch đảm bảo đầy đủ kịp thời. (5đ)
          - Tham gia dự giờ thao giảng các lớp theo quy định. (5đ)
          - Thực hiện các kế hoạch hội họp đúng đủ theo định kỳ. Có kế hoạch tu sửa, tổ chức sử dụng hiệu quả CSVC. (5đ) *
          - Ký duyệt HSSS các bộ phận đúng quy định (5đ)
          - Có kế hoạch, biên bản kiểm tra các bộ phận. (5đ)
          - Điều hành, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CB,GV,NV. (5đ)*
          * PHT CHUYÊN MÔN + BÁN TRÚ :
          - Thực hiện đủ, đúng quy định nội dung các chuyên đề và kế hoạch năm, tháng, tuần. (5đ)
          - Ký duyệt HSSS cho GV đúng quy định (5đ)
          - Thực hiện đúng thời gian tiến độ các công tác khác HT phân công (5đ)
          - Thỉnh thị báo cáo đúng quy định. Có kế hoạch biên bản kiểm tra các bộ phận (5 đ) *
          - Thực hiện kiểm tra tất cả các hoạt động của lớp và bếp ăn (5 đ) *
          - Kết hợp GV tạo cảnh quang  XDMT mọi hoạt động của đơn vị. (5 đ)
          2. GIÁO VIÊN:  
          - Ký duyệt KH, trước 1 tuần, nội dung đầy đủ cách trình bày đẹp. (5đ)
( ký trễ 1 lần trừ 2 đ, trễ 3 lần không xếp loại)
          - Theo dõi chuyên cần, bé ngoan, cân đo, HSSS trẻ kịp thời trong ngày, đảm bảo chỉ tiêu giao. (5đ)
          - Hoạt động ngoài trời thực hiện đúng các bước, lên tiết dạy có đồ dùng dạy học và kế hoạch giảng dạy đạt chất lượng tốt. (5đ) *
          - Có ít nhất 4 món đồ dùng đạt chất lượng bằng nguyên liệu phế phẩm. (5đ)
          - HSSS đảm bảo tính chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu quy định. (5đ) (sai, thiếu một lần trừ 1 điểm ) *
          -Thực hiện hoạt động dạy, sắp xếp vệ sinh lớp, các kệ sạch gọn, các thao tác vệ sinh và sử dụng ca khăn, bàn chảy đúng quy cách. (5đ)
          3. KẾ TOÁN KIÊM VĂN THƯ-TỔ TRƯỞNG VP :
          - Thực hiện tốt công tác tham mưu về chế độ chính sách cho CBGVNV trong đơn vị đầy đủ. (5đ)
          - Hoàn thành quyết toán thu chi, cập nhật cụ thể báo cáo BGH, công khai đúng thời gian quy định hàng tháng, quý. (5đ) *
          - Thực hiện tốt các công việc được phân công, kiêm nhiệm (Quản lý tốt HSSS của nhà trường, phần mềm PMIS, EMIS, Cập nhật  kịp thời các loại công văn đi, đến, phân loại các loại văn bản theo yêu cầu. (5đ)
          - Quản lý và cập nhật tốt hồ sơ tài sản, phần mềm các dữ liệu liên quan. (5đ)
          - Tham mưu và thực hiện báo cáo ngân sách quyết toán thu chi cho HT cuối tháng đúng, đầy đủ, hiệu quả. Cập nhật sổ thu chi ngân sách bán trú đầy đủ kịp thời. (5đ) *
          -Thực hiện các loại HSSS và  các loại HSSS khác đầy đủ đúng quy định. (5đ)   
          4. Y TẾ KIÊM THỦ QUỶ : 30đ
          - Thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham mưu đề xuất với HT về các vấn đề có liên quan đến công tác y tế trường học và BVMT tại đơn vị. (5đ)
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phòng chống bệnh, dịch bệnh, SDD, thừa cân, béo phì. (5đ).
          - Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, cập nhật đầy đủ, kịp thời các biểu mẫu tiếp phẩm. (5đ)
          - Thực hiện đầy đủ, sắp xếp HSSS và các loại HSSS khác của nhà trường (theo phân công HT) khoa học rõ ràng. (5đ)
          -Thực hiện hiện thu-chi-và báo cáo kịp thời cho HT quỹ tiền mặt hiện có (tháng, quý, năm). (5đ)*
          - Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường lớp học, bếp ăn, nhà kho, các phòng chức năng. (5đ)  *
          5. CẤP DƯỠNG : 30đ
          - Đảm bảo 10 nguyên tắc vàng trong chế biến và 10 lời khuyên vàng trong VSATTP. (5đ)
          - Thực hiện ghi chép sổ sách lưu mẫu đúng đủ theo quy định.(5đ)
          - Đảm bảo HSSS theo quy định (5đ)
          - Mặc trang phục gọn gàng, phù hợp với nơi làm việc (trường học). (5đ) *
          -Vệ sinh trong bếp và ngoài sân trước sau luôn sạch sẽ, không ẩm ướt (5đ)
          - Phân chia hết thức ăn đã chế biến, không cắt xén khẩu phần ăn của trẻ (5đ) *
          6. BẢO VỆ : 30đ
          -Trực đóng mở cổng hàng ngày đúng quy định. Nhắc nhỡ phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ. (5đ)
          -Quản lý tốt tài sản chung của nhà trường không để thất thoát, mất tài sản 
(5đ).*
          -Chăm sóc, tưới cây hoa kiểng  (5đ).*
          -Thực hiện tốt sự phân công chỉ đạo của BGH, công tác sửa chữa các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị nhà trường và các lớp khi có yêu cầu (5đ)
          -Luôn kiểm tra  trang thiết bị, tài sản các loại, theo dỏi và báo cáo BGH kịp thời. (5đ)
          - Xử lý rác thải kịp thời, không mùi hôi, không ruồi nhặn. (5đ)  
          7. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ : 30đ
          - Tham gia đầy đủ các buổi họp sinh hoạt của nhà trường (5đ)
          - Vệ sinh văn phòng, phòng chức năng, sân trường luôn sạch sẽ. (5đ) *
          -  Trà nước tiếp khách chu đáo. (5đ)*
          - Sổ hội họp cá nhân ghi chép đầy đủ, ký duyệt đúng thời gian quy định. (5đ)
          - Có tinh thần chống lãng phí, bảo quản chung tài sản của nhà trường. (5đ)
          - Tham gia XD và bảo vệ môi trường luôn xanh-sạch-đẹp. (5đ)
          CÁCH TÍNH ĐIỂM
          *  Điểm thưởng:
          - Thi GVG cấp trường đạt giỏi : +1đ; Thi GVG huyện đạt + 2 đ.
          - Trực tiếp tham gia phong trào hội thi đạt kết quả cao: +2 ( hội thi văn nghệ,)
          - Đạt kết quả các phong trào khác: + 1đ
          - Hiến máu nhân đạo: +1 đ
          - Thực hiện hồ sơ KĐCL : +3đ . + 1 đ GV coi lớp cho người thực hiện KĐCL.
          - Thực hiện webside : +3 đ
          - Hỗ trợ giữ lớp (GV tham gia các phong trào lớn): + 1đ
          *  Điểm âm:
          - Nghỉ phép có giấy đau ốm của bệnh viện: - 0,5đ /1 ngày.
          - Nghỉ bệnh có phép: - 1đ/ ngày.
          - Nghỉ có phép 1 buổi: - 0.5đ/ 1 buổi
          - Nghỉ họp theo quy định: - 2đ/ngày
          - Nghỉ họp, nghĩ làm không phép không xếp loại.
          - Đi trễ không xin phép BGH và đồng nghiệp chung lớp trừ 3 điểm.
          - Nghỉ liên tục 5 ngày/ tháng không xét thi đua trong năm học (trừ trường hợp có đám cưới, đám tang, nằm viện, nuôi người thân đau ốm).
          - Không tham gia phong trào khi được phân công : - 5đ/1 lần.
          - Dạy thay cho bạn nghỉ không phép : - 5đ/ngày.
          *  Mục khống chế:
          Gồm các mục: Chấm dấu sao
          - Không tham gia các phong trào sẽ không bình xét thi đua vào cuối năm.
          - Giáo viên để xảy ra tai nạn không bình xét thi đua.
          - Cấp dưỡng để xảy ra ngộ độc thực phẩm không xét thi đua cuối năm.
          - Bảo vệ để mất mát tài sản không bình xét thi đua cuối năm.
          - Vi phạm an toàn giao thông không bình xét thi đua.
          - Sinh con thứ 3 không bình xét thi đua.
          - Lập biên bản 2 lần không xét thi đua
          - Hoạt động ngoài trời thực hiện không đúng các bước theo kế hoạch giảng dạy.
          - Bỏ giờ bỏ tiết 2 lần không bình xét thi đua.
          *  Xếp loại:
            - Loại xuất sắc A+ từ 99 điểm trở lên.
            - Loại A: từ 90 - 98 điểm trở lên.
            - Loại B: từ 80 - 89 điểm trở lên.
            - Loại C: từ 70 - 79 điểm trở lên.
            - Dưới 70 điểm không xếp loại
          * Khen thưởng:
          -Loại xuất sắc A+: 100.000đ / 1 người.
          -Loại  A:                70.000đ / 1 người
          -Loại B :               50.000 đ/ 1 người
          Đơn vị tổ chức bình xét thi đua vào cuối HK và cuối năm học, với tinh thần công khai, công bằng dân chủ.
           VI. Quy trình bình xét thi đua:
          - Cá nhân tự xét.
          - Cấp tổ, tổ chức bình xét thi đua .
          - Hội đồng thi đua bình xét.
          Trên đây là kế hoạch thi đua năm học 2019-2020 của đơn vị./.
                             CT CÔNG ĐOÀN                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                           
 

                              Trần Thị Lan                                                         Mai Thị Ngọc Giàu