Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CÁC CƠ SỞ GDMN NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2019 -2020

PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 61A/KH-MGPH Phước Hậu, ngày 03 tháng 8 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CÁC CƠ SỞ GDMN NGOÀI CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2019 -2020
 
Công văn 9056/ BGDĐT – GDMN ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Căn cứ công văn số 871/HD-PGDĐT, ngày 26 tháng 09 năm 2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc.
Trường Mẫu giáo Phước Hậu xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn năm học 2019 – 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, đảm bảo sự công bằng của trẻ trong việc được hưởng các quyền về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Đảm bảo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động theo đúng quy định.
- Tư vấn giúp các cơ sở mầm non ngoài công lập trong công tác tổ chức, quản lý và chuyên môn nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc giáo dục.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Ra quyết định thành lập ban quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
- Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở Giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn xã, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các ấp về các nhóm trẻ đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn nhóm, lớp.
- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, công tác quản lý trẻ, đội ngũ giáo viên, nhân viên và các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn.
- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về điều kiện cơ sở vật chất, nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo từng độ tuổi..
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa giáo viên trong nhà trường và giáo viên tư thục, trao đổi thống nhất các nội dung chương trình giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tư thục.
- Động viên, khích lệ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tham gia các phong trào thi đua nâng cao chất lượng vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ do nhà trường và ngành phát động.
- Mở sổ theo dõi các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
- Giám sát, phát hiện sự biến động, phát sinh các nhóm lớp mầm non tư thục mới trên địa bàn cũng như vi phạm về quy chế chuyên môn.
- Học kỳ báo cáo kết quả tư vấn, kiểm tra, giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn về phòng Giáo dục và đào tạo, UBND xã.
III. PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH.
STT CSGDMN
NGOÀI CÔNG LẬP
CÁN BỘ
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
THỜI GIAN KIỂM TRA CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Nhóm trẻ
 Sao Việt
1. Mai Thị Ngọc Giàu
2. Võ Thị Thùy Trang
3. Nguyễn Thị Thúy Hằng
4. Trần Quốc Tiền
Tháng 12/2019
Tháng 3/2020
HT
P.HT
KT
Y TẾ
 
Trên đây là kế hoạch quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của trường Mẫu giáo Phước Hậu năm học 2019 -2020.
                                                                  
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Triển khai HĐ;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 Mai Thị Ngọc Giàu