Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện Quy định đạo đức Nhà giáo Năm học 2019-2020

 
               PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                     Số: 88 /KH-MGPH                                                               Phước Hậu, ngày 12  tháng  9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tăng cường thực hiện Quy định đạo đức Nhà giáo
Năm học 2019-2020
          1. Mục đích, yêu cầu:
          Việc triển khai thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo trong trường Mẫu giáo Phước Hậu năm học 2019-2020 là nhằm tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo. Từ đó, từng cá nhân có ý thức tự giác phấn đấu nổ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân, phù hợp với dạy học được xã hội tôn vinh.
          Quy định đạo đức nhà giáo còn là cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tích cực học tập không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm; có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo, qua đó để xã hội tôn vinh danh dự, để xem xét tặng danh hiệu thi đua như: Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức, tâm huyết, yêu nghề mến trẻ. Để đạt được mục đích, ý nghĩa trên trường Mẫu giáo Phước Hậu thực hiện các nội dung như sau:
          2. Nội dung:
          - Nâng cao ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, học tập các bộ luật hàng năm. Tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
          - Tập trung tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy, học; Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu nội dung cuộc vận động "Hai không", đây là cơ hội để giáo viên thể hiện sự tâm huyết với nghề, ra sức giảng dạy, vận động học sinh tới trường, bồi dưỡng học có năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Phát huy mạnh mẽ công tác dân chủ hoá, công khai hoá thực hiện công bằng trong dạy học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
          - Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Động viên cán bộ. giáo viên, nhân viên tham gia tự học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, chính trị.
          - Kết hợp nội dung quy định về đạo đức nhà giáo và nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” bằng nhiều hình thức phong phú, với nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng tổ chức, cá nhân để huy động nhiều lực lượng cùng tham gia thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện một cách tự giác và có hiệu quả.
          3. Tổ chức thực hiện:
          3.1. Nội dung quán triệt: Tổ chức quán triệt trong hội đồng sư phạm những nội dung sau:
          + Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
          + Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”
          + Kế hoạch thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo của phòng Giáo dục và Đào tạo.
          3.2. Đối tượng:
          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Phước Hậu.
          3.3. Thời gian:
          - Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 09/2019. Những trường hợp đặc biệt vắng mặt không dự triển khai, thì tổ phải triển khai lại, đảm bảo 100% CB-GV-NV tham dự.
          4. Biện pháp thực hiện:
          - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy định đạo đức nhà giáo cho đơn vị. Tổ chức thảo luận, học tập, nghiên cứu để giúp cho CB-GV-NV quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa của quy định đạo đức nhà giáo và hướng dẫn CB-GV-NV viết cam kết đăng ký thực hiện các quy định đạo đức nhà giáo.
          - Xây dựng bảng quy định đạo đức nhà giáo niêm yết công khai ở phòng hội đồng sư phạm, vận dụng một số nội dung của quy định để xây dựng nội quy cơ quan nhằm nhắc nhở thầy giáo, cô giáo không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo.
          - Kết hợp nội dung cuộc vận động “Hai không”; và nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung quy định đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định đạo đức nhà giáo .
          - Thường xuyên quan tâm, động viên nhắc nhở để đội ngũ nâng cao lòng tự trọng nghề nghiệp xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt những quy định về đạo đức của nhà giáo. Không để bất cứ thầy giáo, cô giáo nào vì hoàn cảnh khó khăn phải đánh mất lòng tự trọng mà vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.
          - Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục và dạy học;
          - Mỗi giáo viên, cán bộ, nhân viên viết cam kết thực hiện quy định đạo đức nhà giáo với hiệu trưởng, thời gian nộp đến hết ngày 20 tháng 09 năm 2019.
          - Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, kịp thời phát hiện những cá nhân thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo, có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả để giới thiệu, phổ biến trong đơn vị học tập, phát huy. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm, sai sót để kịp thời khắc phục, tháo gỡ và xử lý.
          Trên đây là kế hoạch tăng cường tổ chức triển khai, thực hiện quy định đạo đức nhà giáo năm học 2019-2020, đề nghị toàn thể CB-GV-NV trường MG Phước Hậu chấp hành nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng để chỉ đạo giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để b. cáo);
- Các tổ trưởng;
- Lưu VT.    
 
                                                                                                                 Mai Thị Ngọc Giàu
 
  
                 PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Năm học 2019 – 2020
          Họ và tên: ……………………………………………………………………..
          Chức vụ:………………………………………………………………………..
          Đơn vị công tác:……………………………………………………………......
          Tôi xin cam kết thực hiện những quy định về đạo đức nhà giáo như sau:
          I. Phẩm chất chính trị
          1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
          2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
          3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
          II. Đạo đức nghề nghiệp
          1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
          2. Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
          3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh gía đúng thực chất năng lực của người học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
          4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
          III. Lối sống, tác phong
          1. Sống có lí tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành càn, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          2. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỉ.
          3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học, giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
          4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.
          5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp vả người học, kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
          6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.
          IV. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
          1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định, không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và phụ huynh, nhân dân.
          2. Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
          3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học, không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
          4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
          5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.
          6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
          7. Không sử dụng điện thọai di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, và làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
          8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.
          9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
          10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc, không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương, nề nếp của nhà trường.
          11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại.
          Trên đây là nội dung cam kết thực hiện theo quy định về đạo đức nhà giáo, Tôi xin chấp hành và thực hiện các nội dung nêu trên./.
 
                                                                                                                                NGƯỜI VIẾT CAM KẾT