Trường Mẫu giáo Phước Hậu

KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 
                 PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
                      Số: 88A /KH-MGPH                                                  Phước Hậu, ngày 12  tháng  9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
         Căn cứ Kế hoạch của Đảng Ủy xã Phước Hậu về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2018;
          Trường Mẫu Giáo  xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
I.Mục đích:
          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu sâu hơn về xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên gắn với công tác quản lý chuyên môn và các ngày lễ lớn trong năm.
          - Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
          -Quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường. Góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, nhất là phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          - Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh
          - Tích cực tham gia học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018, tự học, nghiên cứu tài liệu các chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
          2. Công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động của nhà trường và các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019
          Qua học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, các buổi hội họp, kỷ niệm các ngày truyền thống. Gắn với gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018  bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018), Qua 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 74 năm ngày thành lập Quận đội nhân dân Việt Nam , Quốc khánh 2/9.
          Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của ngành phát động, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Lồng ghép chọn nội dung phù hợp giáo dục trẻ trong các dịp lễ hội.
          3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo, cuộc vận động “Hai không”, “Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” gắn với cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
          - Tiếp tục thực hiện Quyết định số: 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đưa nội dung cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên của cá nhân và nhà trường, với các yêu cầu. Cán bộ, đảng viên tự học để nâng cao trình độ, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến phương pháp tổ cức các hoạt động. Xây dựng môi trường mở giúp trẻ được tích cực khám phá, trải nghiệm. Môi trường mà đứa trẻ làm trung tâm.
                   -Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và quy định về đạo đức Nhà giáo. Kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đạo đức nhà giáo.
          -Tiếp tục thực hiện chỉ thị số: 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục: Thường xuyên tuyên truyền trong CBGVNV hiểu sâu sắc hơn, trung thực trong việc chăm sóc-giáo dục trẻ và trong quản lý giáo dục. Xác định trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc triển khai các cuộc vận động. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lương chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. Nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, ngăn chặn hiện tượng đối xử không công bằng, bạo hành trẻ.  Phát huy tốt “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- trách nhiệm”.
          - Thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đánh giá chuấn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
          -Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” gắ với cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm sau:
          + Xây dựng môi trường xã hội song song với môi trường vật chất. Tập trung giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày qua các chủ đề, chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở nhưng thể hiện được thân thiện với trẻ, tổ chức các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian cho trẻ.
          +Tích cực cực tham gia xây dựng trường học Xanh, sạch, đẹp, an toàn, chỉ đạo CBGV-NV trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh, trồng rau xanh tạo cảnh quan môi trường.
          +Thực hiện có hiệu quả mô hình “Nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp và an toàn”.
          III. Các giải pháp thực hiện
          Tổ chức sinh hoạt trong đội ngũ GBGV-NV:
          -Mỗi CBGV-NV xây dựng bản cam kết sát việc nhiệm vụ được giao. BGH giám sát việc thực hiện bản cam kết của từng cá nhân.
          -Hàng quý có đánh giá, nhận xét kết quả đạt được (thông qua họp HĐSP)
          IV. Tổ chức thực hiện:
          Căn cứ kế hoạch triển khai đến toàn thể CBGV-NV để thực hiện.
          Tiến hành sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt đồng thời uốn nắn, bổ sung khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hò Chí Minh với nội dung“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường MG Phước Hậu. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để b. cáo);
- Các tổ trưởng;
- Lưu VT.                                                                                                      Mai Thị Ngọc Giàu
 
 
   
                 PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
     
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Năm học 2019 – 2020
          Họ và tên: ……………………………………………………………………..
          Chức vụ:………………………………………………………………………..
          Đơn vị công tác:……………………………………………………………......
          Tôi xin cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:
          I. Phẩm chất chính trị
          1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
          2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
          3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
          II. Đạo đức nghề nghiệp
          1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác. Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
          2. Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
          3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh gía đúng thực chất năng lực của người học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
          4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
          III. Lối sống, tác phong
          1. Sống có lí tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành càn, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          2. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỉ.
          3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học, giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
          4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.
          5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp vả người học, kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
          6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.
          IV. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
          1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định, không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và phụ huynh, nhân dân.
          2. Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
          3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học, không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
          4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
          5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.
          6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
          7. Không sử dụng điện thọai di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, và làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
          8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.
          9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
          10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc, không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỉ cương, nề nếp của nhà trường.
          11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại.
          Trên đây là nội dung cam kết thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cch1 Hồ Chí Minh, Tôi xin chấp hành và thực hiện các nội dung nêu trên./.
 
                                                                                                                               NGƯỜI VIẾT CAM KẾT