Trường Mẫu giáo Phước Hậu

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/KH-MGPH Phước Hậu, ngày  25  tháng 3  năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban công tác Phòng chống tham nhũng năm 2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU
 

          Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trường Mẫu giáo Phước Hậu;
          Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng ghi trong Điều lệ trường Mầm non;
          Xét năng lực và đạo đức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Nay thành lập Ban công tác Phòng chống tham nhũng năm 2019 của Trường  MG Phước Hậu gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:
          1.Bà : mai Thị Ngọc Giàu        Hiệu trưởng          Trưởng ban
          2. Bà: Trần Thị Lan                 CTCĐ                  Phó trưởng ban.
          3. Bà: Võ Thị Thùy Trang       P. Hiệu trưởng      Thành viên
          4. Bà: Đỗ Thị Mỹ Hằng           Tổ trưởng CM      Thành viên
          5. Bà: Tạ Thị Mỹ Linh            Tổ trưởng CM      Thành viên
          6. Phạm Thị Ngọc Huyền        Tổ phó CM          Thành viên (thư ký)
          7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng                             Tổ trưởng VP       Thành viên
          Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác phòng chống tham nhũng trong nhà trường theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành.
          Điều 3. Các bộ phận phụ trách kế toán, hành chính, văn thư và các Ông (Bà) có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
         
     Nơi nhận:
    - Như Điều 3;
    - Lưu: VT.
                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                               Mai Thị Ngọc Giàu
 
  
PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20A/KH-MGPH Phước Hậu, ngày  25 tháng 3 năm 2019
 


 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị
Năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 259/KH-PGDĐT, ngày 22/3/2019 của Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giuộc về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc năm 2019.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, trường mẫu giáo Phước Hậu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị trong năm 2019 và năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng nền tảng phẩm chất đạo đức mẫu mực, tấm gương sáng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
-Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí tại đơn vị; góp phần xây dựng Ban lãnh đạo nhà trường có bản lĩnh chính trị, liêm chính; xây dựng cơ quan, trường học, môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó,  củng cổ lòng tin của nhân dân đối với trường học.
- Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường. Ủng hộ thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước trong cuộc đấu tranh phòng ngừa, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện, trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch, tính mô phạm của nhà giáo trong các hoạt động giáo dục góp phân nâng cao hiệu quả quản lý; thực hiện các yêu cầu công khai, minh bạch trong ngành giáo dục; sử dụng tối đa các nguồn lực cho phát triển giáo dục; tập trung kiểm tra các nội dung, lĩnh vực còn trì trệ, mở rộng các biện pháp phòng ngừa nhăm nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong ngành giáo dục..
- Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ban lãnh đạo, của mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, cần thực hiện ngay một số nội dung cụ thể để tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, các trường học.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát, thực hiện nhiệm vụ cụ thể để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ về công tác phòng chống tham nhũng.
II. Nội dung:              
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giáo dục và Đào tạo, trong nhà trường; Trường mẫu giáo Phước Hậu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, như sau
1.Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 11-KL/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính Phủ “Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng”. Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 21/4/2016 của UBND Huyện về “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính Trị”; Kế hoạch số 259/KH-PGDĐT ngày 22/3/2019 của PGDĐT, Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành GD&ĐT huyện Cần Giuộc,  trong đó tập trung:
-Nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, trường học công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng;
-Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời thắc mắc, khiếu nại của đội ngũ CBGV-NV và Cha mẹ học sinh, thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập của CBCC-VC hàng năm theo quy định;
2. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, của Hội đông nhân dân, UBND huyện, xã và của ngành giáo dục về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung thực hiện:
- Tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CB-GV- NV ý nghĩa việc thực hiện phòng chống tham nhũng; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CB-GV- NV về phòng, chống tham nhũng.
- Tổ chức cho toàn thể CB-GV-NV học tập, quán triệt đây đủ về các văn bản pháp luật, về đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những nội dung cơ bản như:
+ Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về Phòng, chống tham nhũng;
+ Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 50/CT- TW ngày 07/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính Phủ “Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng”;
3. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính Phủ; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, trường học; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc “Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương”, Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó tập trung thực hiện:
+ Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phân định rõ trách nhiệm để tạo sự chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBGV-NV trong toàn trường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và trong hoạt động giáo dục tại đơn vị.
+ Tổ chức tốt việc xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ ở cơ quan, trường học.
+ Rà soát, cập nhật phù hợp với tình hình mới, phù hợp với các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT đối với bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; triển khai thực hiện nghiêm túc trong nhà trường.
4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trường học khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP.
5. Tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm - theo các quy định hiện hành đối với các trường học - về biên chế, kinh phí giáo dục;
6. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; tập trung kiểm tra về việc:
- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;
- Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất trường học; mua sắm tài sản công và các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công tại trường có hiệu quả;
- Sử dụng ngân sách, thu - chi tài chính trong nhà trường đúng quy định;
- Thực hiện nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị;
III. Tổ chức thực hiện:
          -Ban Lãnh đạo nhà trường thực hiện xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãnh phí năm 2019 cụ thể cho phù hợp với tình hình của từng trường và triển khai đến toàn thể CBGV-NV trong phiên họp hội đồng sư phạm tháng 4/2019.
          -Thực hiện tốt cơ chế tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm tại đơn vị đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên về trách nhiệm của người đứng đầu.
          - Chế độ báo cáo: Thực hiện đúng theo quy định của PGD&ĐT huyện Cần Giuộc, Cụ thể như sau:
          + Nộp Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãnh phí năm 2019 về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến cuối tháng 04/2019.
          + Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: quý 1 (tháng 3 - thời kỳ báo cáo từ tháng 01 -> tháng 3), 6 tháng (tháng 6 - thời kỳ báo cáo từ tháng 01 -> tháng 6), 9 tháng (tháng 9 - thời kỳ báo cáo từ tháng 01 -> tháng 6), năm (tháng 12 - thời kỳ báo cáo từ tháng 01 -> tháng 12).
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019 của Trường Mẫu giáo Phước Hậu, đề nghị toàn thể CBGV-NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./
 
Nơi nhận:                        
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Mai Thị Ngọc Giàu
 
  
                   PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
                   TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
     
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG, THAM NHŨNG
NĂM 2019
( Kèm theo kế hoạch số: 20A/KH-MGPH, ngày  25/3/2019 của trường MG Phước Hậu )
STT Nội dung tự kiểm tra, kiểm tra Đối tượng thực hiện Ghi chú
Quý I Xây dựng kế hoạch và triển khai Kế hoạch về Phòng chống tham nhũng đến toàn thể CBGV-NV; Hiệu trưởng  
Công tác công vụ, xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trường học. Hiệu trưởng  
Kiểm tra công tác PCTN – Quý 1. Năm 2019 BGH, Kế toán, thủ quỹ  
Báo cáo Quý 1. Năm 2019 P.Hiệu trưởng  
Quý II Xây dựng và tổ chức thu - chi các khoản của nhà trường; thực hiện chế độ chính sách đối với CBỌL - GV - NV và người học.
 
Hiệu trưởng, Kế toán  
Kế hoạch dân chủ hóa trường học; CBGV-NV  
Kiểm tra công tác tổ chức bán trú (tài chính bán trú) HT, PHT, Kế toán  
Kiểm tra nguồn kinh phí XHH HT, KT, Thủ quỹ  
Báo cáo 06 tháng . Năm 2019 P.Hiệu trưởng  
Quý III Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2019-2020 Hiệu trưởng  
Tổ chức xét tuyển sinh đầu năm học HĐ tuyển sinh  
Kiểm tra việc thực hiện thiết lập dưỡng chất, thỏa thuận mức thu tiền ăn và phí phục vụ PHT, GVCN lớp  
Báo cáo 09 tháng. Năm 2019 P.Hiệu trưởng  
Quý IV Kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ kê khai tài sản năm 2019; BGH, K toán  
Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, đối chiếu ngân sách năm 2019. BGH, KT, TTND  
Kiểm tra thu – chi tiền ăn và phục vụ bán trú Năm 2019-2020 BGH  
Báo cáo PCTN năm 2019 P, Hiệu trưởng