Trường Mẫu giáo Phước Hậu

Thông báo công khai

     UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
 TRƯỜNG MG PHƯỚC HẬU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số : 146 /TB-MGPH Phước Hậu, ngày 01 tháng 6 năm 2023
  
THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục,
          Năm học 2022-2023
 
Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT - BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Trường MG Phước Hậu thực hiện thông báo niêm yết công khai  chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:
1. Nội dung công khai : Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế và Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
1. Địa điểm niêm yết: Tại bảng tin trường MG Phước Hậu.
3. Thời điểm niêm yết: Bắt đầu từ ngày 01/06/2023.
4. Thời gian niêm yết: Từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023
5. Hình thức niêm yết :
- Công khai trên trang thông tư điện tử của cơ sở giáo dục
- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo
Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến phản ánh, thắc mắc về chất lượng giáo dục, đề nghị các CBGVNV của trường ghi ý kiến phản ánh gửi về Hiệu trưởng trường MG Phước Hậu.
                                                                                             
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                        ( Đã kí)
                                                                                     Mai Thị Ngọc Giàu