Trường Mẫu giáo Phước Hậu

Thông báo về việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quyết định số 10/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An

/Uploads/4056/files/Q%C4%90%2010_2024_Q%C4%90-UBND_05-03-2024_Q%C4%90%20tri%E1%BB%83n%20khai%20NQ%20c%E1%BB%A7a%20H%C4%90ND%20t%E1%BB%89nh%20v%E1%BB%81%20m%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202023-2024_signed.pdf